Toplum

Türk İslam Bilginleri Çalıştıkları Alanlar Nelerdir?

Türk İslam Bilginleri Çalıştıkları Alanlar Nelerdir? | Türk İslam Bilginleri yaşadıkları dönemlere damga vurmuş çalışmalar yapmıştır. Bu yazımızda sizlerle Türk İslam Bilginlerinin yaptıkları çalışmaları paylaşacağız..

Türk İslam Bilginleri
Türk İslam Bilginleri

Türk İslam Bilginleri

Önemli Türk İslam Bilginleri

Taberi (838-923)

Tarih, fıkıh, tefsir alanlarında önemli çalışmaları olmuştur. (Tarihu’l-Ümem Müluk) en önemli eseridir. Bu eseri kendisinden sonraki tarihçilere kaynak olmuştur.

İbnü’l Heysem (960-1039)

Fizik bilimi içerisinde optik alanlardaki çalışma ve başarılarıyla dikkat çeken bir bilgindir. Modern optik bilimin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Optik Kitabı’ndan hem İslam dünyasında hem de Batı’da uzun yıllar boyunca yararlanılmıştır. En önemli eseri “Kitabül-Menazir”dir. Fotoğraf makinesinin mucidi kabul edilir.

Farabi (870-950)

İlk islam filozofudur. Tabiat ve siyaset alanlarındaki görüşleri ile ilk denilebilecek felsefi bir sistemi kurmuştur. Aristo’dan sonra (İkinci Öğretmen) unvanıyla anılır. Birçok eseri vardır. Önemli eserleri arasında “El Medinetül- Fazıla” (Toplumun ilkleri üzerine yazılmıştır.) Kitabü’l-Musiki, (Müzik üzerine yazılmış ilk eserdir.), “Et Ta’limü’s-Sani ve İhsau’l-Ulum” Ok İslam ansiklopedisidir.) yer alır.

İbn-i Sina (980-1037)

Felsefe ve tıp bilimleriyle ilgilenmiştir. Farabi’nin öğretilerinden yararlanmıştır. Kendisinden önce söz konusu edilmeyen bazı hastalıklar ve onların tedavileri hakkında bilgi vermiştir. Batı’da “Aviccenna” (Tıbbın Hükümdarı) olarak adlandırılmıştır. Yüz yirmi civarında kitabı vardır. Tıptaki otoritesi XVIII. yüzyıllara kadar devam etmiştir. Eserlerinin bir çoğu Avrupa’da yüzyıllarca okutulmuştur. El Kanun Fi’t-Tıp (Tıbbın Kanunları) en önemli eseridir.

Gazali (1058-1111)

Çok önemli bir İslam filozofudur. Bağdat Nizamiye Medresesinde müderris olarak çalışmıştır. İslam felsefesi, tasavvuf, mantık konularında bir çok eseri vardır. En önemli eserleri arasında “İhyaü-Ulumi’d-Din” (Din ilimlerinin Yeniden Yapılanması), Cevahirü’l-Kur’an (Kur’an Cevherleri) ve Tehafütül-Felasife (Filozofların Çelişkisi) yer alır.

El idrisi (1100-1165)

İlk eğitimini İspanya’da Kurtuba’da alan idrisi, dünyanın en iyi coğrafya bilimcilerindendir. Coğrafya bilimi için Akdeniz havzası ve Balkanlar hakkında verdiği bilgiler çok değerlidir. Müzhefül-Müştak fi ihtirakı’l-Afak (Coğrafya Kitabı), El Cami’il-Sıfati Eştati’n-Nebat (Botanik Üzerine) en önemli eserleridir. Eserleri Latinceye çevrilmiştir.

İbn-i Rüşd (1126-1198)

İspanya’da yaşamış çok önemli bir filozoftur. Din ile felsefeyi uzlaştırmıştır. Aristo’nun düşünce sistemini İslam felsefesi ile kaynaştırmaya çalışmıştır. Önemli eserleri arasında Gazali’nin Tehafütül-Felasife eserine cevap niteliğinde olan, Tehafütü’t-Tehafüt, (Çelişkilerin Çelişkileri) ve “Makela fi’l-Mizac” yer alır.

Muhyiddin-i Arabi (1165-1240)

Din, tasavvuf, hadis, fıkıh ve felsefe konularında önemli bir bilim insanıdır. İslam ve Türk tasavvufunun oluşmasını etkilemiştir. Fususu’l-Hikem, Tacu’r-Resail, ve (Minhacul-Vesail) önemli eserlerindendir.

İbn-i Fadlan (X. yüzyıl)

Yaşadığı dönemin ünlü bir seyyahı ve diplomatıdır. İbni Fadlan Türk, Arap ve Rus tarihine ışık tutmuştur. İbn-i Fadlan Seyahatnamesi (Rihle) gittiği Türk ülkeleri hakkında bilgi veren çok önemli bir kaynak eserdir.

Biruni (D: 973 – Ö: 1051)

Bilimsel araştırmalara çok küçük yaşta başlayan Biruni henüz 17 yaşında Güneşi gözlemlemek için bir alet yaptı. Bu gözlemler sonucu dünyanın döndüğünü ve yerçekiminin bulunduğunu söyledi. Dünyanın çevresini hesapladı. Gazneli hükümdarların himayesinde çalışmalarını sürdüren Biruni’nin ilgi alanı astronomi ile sınırlı değildi. Coğrafya, matematik, optik, tıp, eczacılık gibi alanlarda 140’ın üzerinde eser bıraktı.

Türk İslam Bilginleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir